ZAŠTITA PRIVATNOSTI

POLITIKA PRIVATNOSTI KOMPANIJE DIP TRADE DOO nad poslovnom jedinicom S KLUB JAKOVO

U našoj kompaniji, savesnost i zakonitost u poslovanju postavljena je kao imperativ, stoga uvažavajući zakonom zagarantovana prava naših posetilaca  , kroz ovaj tekst upoznajemo Vas sa načinom na koji su lični podaci koje nam poveravate zaštićeni.

Zakonodavstvo Republike Srbije obezbeđuje zaštitu podataka o ličnosti svakom licu na koga se ti podaci odnose, bez obzira na državljanstvo i prebivalište, rasu, godine života, pol, jezik, veroispovest, političko ili drugo uverenje, nacionalnu pripadnost, socijalno poreklo i status, imovisnko stanje, rođenje, obrazovanje, društevni položaj ili druga lična svojstva.

Ova politka privatnosti sačinjena je u svemu u skladu sa ZAKONOM o zaštiti podataka o ličnosti ( Sl.glasnik RS br 87/2018 od 13 novembra 2018)  i našim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti.

Kako bi Vaš pristanak za obradu ličnih podataka bio punovažan, odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, nalažu nam da Vam predočimo sledeće:

– identitet i kontakt podatke rukovaoca, kao i njegovog predstavnika, ako je on određen

– kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti, ako je ono određeno

– svrhu nameravane obrade

– pravni osnov za obradu

– rok čuvanja podataka o ličnosti

– listu Vaših prava u vezi sa obradom podataka

– način ostvarivanja i zaštitu Vaših prava

Lični podaci koji vas identifikuju i za koje  imate mogućnost da nam ih  saopštite bilo lično bilo putem određenih sredstava komunikacije ( mejlom, kontakt obrascem, telefonom ) su npr: Vaše ime i prezime/naziv kompanije,  grad u kome živite/sediše, adresa stanovanja, e-mail adresa, kontakt telefon , poruka određenog sadržaja (upit, pohvala, sugestija ) i sl.

Stoga, pre nego što ostavite Vaše podatke i date pristanak za njihovu obradu, molimo Vas da pažljivo pročitate tekst koji sledi.

Ukoliko nas kontaktirate putem  naše web stranice odnosno mejla, objavljivanjem ove politke privatnosti na web sajtu naše kompanije www.s-klub.com smatraće se da ste sa istom upoznati, da je razumete i prihvatate.

ODGOVORNO LICE ( RUKOVALAC PODATAKA )

Ukoliko ste planirali ili već imate poslovnu saradnju sa našom kompanijom te budete želeli da nam poverite izvesne lične podatke, time smo upravo mi i odgovorni da iste čuvamo kao poverljive koristeći odgovarajuće tehničke, organizacione i sigurnosne mere i obrađujući ih samo u skladu sa utvrđenom svrhom koju Vam predočavamo putem ovog teksta.

Kada kažemo MI, pod time podrazumevamo :

Aktivno privredno društvo

Dip trade  D.O.O.

Sedište kompanije: Jakovačke desetine 10, Jakovo

Matični broj: 17066234

PIB: 100146971

tel. 011/8417-701

e-mail: office@s-klub.com

Dakle, mi kao kompanija Dip trade doo ispred poslovne jedinice S Klub smo odgovorni za zaštitu Vaših podataka koje nam eventualno odlučite poveriti u cilju poboljšanja naše komunikacije sa Vama odnosno u cilju zaključenja ugovora, te primenjujemo odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere a sve da bismo zaštitili Vaše podatke od neovlašćene i nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

SVRHA PRIKUPLJANJA I DALJA OBRADA PODATAKA

U skladu sa čl. 23, st.1 tač.3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, dužni smo da  Vas upoznamo u kom cilju odnosno u koju svrhu prikupljamo Vaše lične podatke i na koji način ih tretiramo.

Podatak o ličnosti, prema važećem Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, jeste svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime  i identifikacioni broj, podaci o lokaciji, identifikatori u elektronskim komunikacionim mrežama, jedno ili više obležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog , kulturnog i društvenog identiteta.

Podatke koji se odnose na Vas i koje nam ostavljate elektronskim putem ( putem mejla office@s-klub.com ili putem kontakt obrasca koji možete naći na našem web sajtu https:www.s-klub.com/kontakt/) obrađivaće se isključivo radi ostvarivanja marketinških aktivnosti naše kompanije koje preduzimamo radi uspešnijeg pružanja usluga . Primera radi, slanje promotivnog materijala koji bi Vas mogao interesovati ( newsletter ) ;blagovremeno obaveštavanje o aktuelnim dešavanjima u našoj kompaniji; odgovaranje na Vaše upite, sugestije, kritike i sl. Da bismo bili što uspešniji tržišni subjekt, težimo ka tome da budemo u stalnom i što boljem kontaktu sa Vama, našim klijentima. Da osluškujemo Vaše potrebe i rukovodeći se njima osmislimo što interesantnije proizvode koje ćemo vam potom plasirati na obostrano zadovoljstvo.

Ukoliko izrazite nameru da zaključite ugovor sa našom kompanijom, podaci koji budu neophodni da ih nam saopštite , biće obrađivani samo u svrhu realizacije ugovora i čuvani kao poslovna tajna.

Mi smo dužni obrađivati Vaše podatke samo u skladu sa svrhama koje smo u prethodnim redovima naveli. i to samo u onoj meri koja je neophodna  za ostvarivanje svrhe obrade.

Izuzetno, imamo zakonsko pravo ( čl.12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ) da Vaše podatke obrađujemo i u sledeće svrhe:

– radi poštovanja naših pravnih obaveza

– radi zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica

– radi ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose

Ukoliko odlučite da nam svoje podatke ostavite u prethodno navedene svrhe, dužni ste da se postarate da oni budu istiniti i potpuni.

Ako je došlo do promene istih, molimo Vas da nas bez odlaganja o tim promenama izvestite. 

DOBROVOLJNOST DAVANJA PODATAKA

Mi ne sakupljamo i ne obrađujemo Vaše podatke bez Vašeg slobodno izraženog pristanka i saglasnosti kao što to mogu da čine organi vlasti radi obavljanja svojih zakonom određenih nadležnosti.

Vaša slobodno data saglasnost za obradu ličnih podataka predstavlja naš pravni osnov po kome te podatke obrađujemo u svrhu sa kojom smo Vas upoznali.

Podatke nam možete dostaviti pismeno ili usmeno na zapisnik.

Da li ćete i u kojoj meri Vaše podatke ostaviti, zavisi od Vas. To je Vaše pravo a nikako obaveza. Ipak, ukoliko se za to odlučite , Vaša obaveza jeste da isti budu tačni i potpuni.

Vaša saglasnost za obradu ličnih podataka nam je na raspolaganju u vremenskom periodu od 5 godina ako je pre toga ne opozovete. Rok od 5 godina saglasan je odredbama Zakona o računovodstvu.

U slučaju da kompanija izrazi opravdanu sumnju u verodostojnost identiteta lica koje ostavlja podatke o sebi, zadržavamo pravo da zatražimo od tog lica dodatne informacije potrebne za potvrdu identiteta tog lica.

OPOZIV PRISTANKA 

U svakom momentu Vaš pristanak za obradu ličnih podataka možete opozvati u celini iili delimično.

Opoziv možete dati u pismenom obliku ( klikom na odgovarajući link koji se nalazi direktno u svakom marketinškom mejlu kompanije, slanjem e-maila kompaniji , putem pošte, i sl.) odnosno usmeno tj.lično u sedištu kompanije što će biti zabeleženo u zapisniku o opozivu.

Po prijemu opoziva, obavezni smo da prekinemo svaku dalju obradu Vaših podataka  i  iste trajno izbrišemo. Ukratko, obrada Vaših podataka sa naše strane više neće biti dozvoljena. Ipak, Vaš opoziv neće uticati na dopuštenost obrade koju smo vršili pre nego što smo primili Vaš opoziv.

Ukoliko budete želeli, Vaše lične podatke i pristanak za korišćenje u navedenu svrhu nam u svako doba možete ponovo proslediti.

VAŠA PRAVA

Vaša prava prema nama su sledeća:

* traženje na uvid podataka koji se na Vas odnose a to podrazumeva – pregled, čitanje i slušanje podataka kao i pravljenje zabeležaka

* traženje kopije podataka koji se odnose na Vas u zavisnosti od oblika u kome se informacija nalazi ( fotokopija, audio kopija, video kopija, digitalna kopija i sl.) ; troškove izdavanja istih snosite Vi

* zahtevanje ispravki, dopuna, ažuriranja, brisanja, prekid i privremenu obustavu obrade podataka

* opoziv saglasnosti za obradu podataka

* pravo na prigovor povereniku za zaštitu podataka naše kompanije

* pravo na žalbu državnom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti – Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

IZMENA POLITKE PRIVATNOSTI

Naša kompanija zadržava pravo da promeni u celosti ili delimično ovu Politiku.

O svim promenama dužni smo da Vas informišemo blagovremeno putem e-maila ili objavljivanjem na našem web portalu.

Ukoliko koristite bilo koji sadržaj na našoj web stranici www.s-klub.com smatraće se da ste upoznati sa ovom politikom.

ZNAČENJE IZRAZA

„Podatak o ličnosti” je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

„Lice na koje se podaci odnose” je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

„Obrada podataka o ličnosti” je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);

„Rukovalac” je Dip trade doo ispred S Klub Jakovo, Ulica Jakovačkih desetina 10, 11276, matični broj:17066234 , PIB 100146971– pravno lice koji samostalno određuje svrhu i način obrade.

„Pristanak” lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom, klikom, registracijom na sjatu, kreiranjem porudžbine ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

„Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Poverenik)” je nezavisan i samostalni organ vlasti ustanovljen na osnovu zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS i dr. zakona iz te oblasti.

PRAVNI OSNOV i SVRHA OBRADE

Pravni osnov za obrađivanje Vaših podataka o ličnosti mogu činiti:

* Pozitivno pravni propisi koji uređuju predmetnu oblast.

* Pristanak, koji daju posetioci našeg sajta, kojom dozvoljavaju prikupljanje za jasno naznačenu svrhu.

* Zaključenje i izvršenje ugovora.

* Legitimni interes Rukovaoca – za marketinške i analitičke svrhe, kako bismo što bolje prilagodili našu ponudu Vašim potrebama i željama.

Za registraciju, tj. kreiranje korisničkog naloga, te poručivanje proizvoda na našem sajtu potrebni su nam sledeći lični podaci korisnika sajta/kupca: Ime i prezime, e-mail adresa,  broj telefona, adresa i mesto prebivališta, poštanski broj, pol, datum rođenja i lozinka.

Navedene podaci se koriste u sledeće svrhe:

* radi obrade Vaše porudžbine (obaveštenje o statusu narudžbine, vremenu dostave i sl)

* radi izvršenja ugovorom preiuzetih obaveza,

* kako bismo Vam omogućili podnošenje reklamacija, zamenu i povrat proizvoda,

* kako bismo Vam omogućili različite načine plaćanja, eventualno povraćaj sredstava;

* kako bismo odgovorili na Vaša pitanja i pružili Vam uslugu u skladu sa Vašim potrebama,

* kako bismo filtrirali sadržaj koji je prilagođen Vašim interesima, to jest kako bi Vam ponudili svoje proizvode za koje je utvrđeno da ih preferiraju slični korisnici, to jest korisnici istog pola i istog uzrasta kao što ste Vi, a sve kako bismo Vam olakšali pretraživanje naše ponude.

* kako bismo Vam omogućili učestvovanje u nagradnim igrama i sličnim promocijama;

* kako bismo sprečili/otkrili zloupotrebu ili prevaru.

Podatke o korisniku sajta/kupcu možemo obrađivati i u marketinške svrhe na temelju Vaše posebne saglasnosti, i to:

* kako bismo Vas izvestili o posebnim pogodnostima, sezonskim popustima i aktuelnim akcijama,

* kako bismo Vam dostavili korisne informacije vezane za funkcionisanje samog sajta i kupovine preko istog,

* Kako bismo Vas kontaktirali u vezi oglašavanja i istraživanja tržišta (upinik, anketa, itd).

* Za marketinške analize koje će pomoći poboljšanju prodajne ponude.

Korisnik sajta/kupac je odgovoran za pristup svom korisničkom nalogu i zaštitu svojih korisničkih informacija i lozinke. Isti garantuje za tačnost i istinitost svih informacija poslatih Rukovaocu.

Rukovalac podatke čuva do opoziva ili odjave profila u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije. Korisnik se može bilo kada pismeno odjaviti mailom poslatim na info@petroland.rs (mail mora biti poslat sa elektronske adrese sa koje se korisnik prijavio).

Podaci korisnika sajta/kupca (izuzev lozinke i podataka o platnoj kartici), kao i istorija porudžbina istog, dostupni su radno angažovanim licima kod Rukovaoca, te drugim licima, u meri u kojoj je neophodno za ispunjenje svrhe obrade, tj. realizaciju zakonom propisanih i ugovorom preuzetih obaveza.

Lične podatke korisnika sajta/kupca nužnih  za isporuku (ime i prezime, adresu isporuke i broj telefona) unetu i potvrđen u porudžbenici prosleđujemo angažovanoj kurirskoj službi  kako bismo naručeni proizvod/e iz Vaše narudžbine otpremili i dostavili na adresu prema Vašem zahtevu, a u cilju relaizacije ugovora. Kurirska služba je ovlašćena da navedene podatke koristi i kontaktira Vas isključivo u svrhu isporuke predmetne pošiljke.

U zakonski dozvoljenim okvirima i u zavisnosti od svrhe obrade, podatke korisnika sajta/kupca možemo podeliti sa sledećim kategorijama obrađivača podataka:

* Kurirska i poštanska službe,

* IT partneri u okviru podrške i održavanja softwera,

* Pružaoci softverskih usluga u “cloudu”,

* Pružaoci usluga naplate i banke,

* Radno angažovani u S Klub Jakovo

* Agencije za oglašavanje, marketinške i PR agencije

* Organi za otkrivanje i sprečavanje prevara.

Ukoliko korisnik sajta/kupac ima dodatna pitanja o konkretnom proizvodu za više informacija o istom nam se može obratiti putem emaila:office@s-klub.com.

Podaci koje korisnik/kupac tom prilikom dostavi (IP adresa i/ili mail adresa) biće korišćeni za rešavanje predmetnih pitanja.

Kako bismo u što kraćem roku odgovorili na Vaše konkretno pitanje potrebno je da dostavite tražene podatke,  u suprotnom nećemo biti u mogućnosti da odgovorimo na Vaše pitanje.

Podaci Vaših kreditnih i debitnih kartica, koje unosite pri plaćanju u našoj online prodavnici, ne zaprimaju se i ne obrađuju u našem sistemu. Rukovalac niti jednog trenutka ne dolazi u kontakt sa podacima o Vašoj platnoj kartici.

Obrada se odvija u sistemima i tehničkoj i zakonskoj odgovornosti poslovne banke zadužene za online naplatu, dok Rukovalac dobija samo podatke o statusu transakcije, a navedena banka odgovara za sigurnost Vaših podataka.

Povraćaj sredstava se vrši preko panela poslovne banke, kao i uplatom na dostavljeni tekući račun kupca.

Na našem sajtu se mogu koristiti različite tehnologije kako bismo isti poboljšali, pojednostavili, učinili efikasnim i sigurnim. Te tehnologije mogu dovesti do automatskog prikupljanja ličnih podataka od strane nas ili trećih strana u naše ime npr. kolačići, flash kolačići itd.

Svi podaci koje prikupimo kroz ,,online” prodaju biće pažljivo analizirani i obrađeni, te iskorišćeni za poboljšanje naše ponude u cilju omogućavanja jednostavnije, sigurnije, brže i udobnije kupovine.

Možemo prikupljati informacije o Vašem računaru za svrhe sistemske administracije, kao i za prijavljivanje zbirnih informacija za potrebe unutrašnjih marketing analiza, što može uključiti sledeće:

IP adresu posetioca

Datum i vreme posete

URL preporuke (web mesto sa koje je posetilac poslat)

Posećene stranice i “putovanje” korisnika na našoj web stranici

Informacije o korišćenom pregledaču (tip, verzija, operativni sistem i sl.).

Kolačić je tekstualna datoteka koju veb server postavlja na vaš hard disk. Iste koristimo kako bi ovaj sajt radio pravilno te kako bismo bili u stanju da vršimo unapređenja stranice sa svrhom poboljšavanja Vašeg korisničkog iskustva, kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, kako bismo Vam omogućili pružanje specifičnih tehničkih karakteristika i tako Vam omogućili da imate pozitivno korisničko iskustvo. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili isporuku zlonamernog softvera na Vaš računar.

Prenos podataka preko interneta je prirodno nesiguran, te Rukovalac ne može da garantuje sigurnost podataka poslatih preko Interneta.

VRMENSKI ROK ČUVANJA PODATAKA

Obrađeni podaci se čuvaju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, kao i u skladu sa zakonom.

Podaci dati prilikom registracije na našem sajtu se čuvaju do trenutka deaktivacije korisničkog naloga, odnosno 2 meseca po deaktivaciji tj. zaključenju ugovora (za potrebe eventualnih reklamacija iz prethodnog perioda).

Podaci prukupljeni pri zaključenju ugovora se čuvaju do realizacije ugovora, računajući i vreme podnošenja eventualnih prigovora, reklamacija, povraćaja ili zahteva koje se odnose na kupovinu predmetnog proizvoda.

U skladu sa pozitivnim propisima podaci se mogu čuvati i duže.

Po isteku perioda čuvanja, lični podaci će biti trajno obirsani ili učinjeni anonimnim.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Politika privatnosti se ima menjati kako bi se uskladila s stvarnim stanjem i pozitivnim zakonskim propisima, iz kog razloga je potrebno da s vremena na vreme istu proveravate.